SHALA aloittaa uuden SHALA MEMBER -ohjelman, jolla haluamme tukea uskollisten asiakkaidemme säännöllistä harjoitusta sekä tehdä kortin oston myös helpommaksi. SHALAn jäsenenä olet oikeutettu SHALA Monthly Membership-korttiin, joka on edullinen kuukausikortti joogaan. Tämä on oiva vaihtoehto sinulle joka harjoittelet jatkuvasti kanssamme ainakin kerran tai kaksi viikossa. Jäsenen kuukausikortin hinta on 99 euroa kuukaudessa, joka veloitetaan suoraveloituksella kuukausittaisena luottokorttimaksuna aina sinä kuukauden päivänä, jolloin sopimus alunperin astui voimaan. Sopimuskausi on aina 12 kuukautta kerrallaan ja sopimus uudistuu automaattisesti kauden lopussa ellei asiakas päätä irtisanoa sopimusta irtisanomisajan puitteissa (3 kuukautta). SHALAn Monthly Membership-korttin haltijana saat automaattisesti myös 10% alennuksen kun varaat workshopeja, masterclasseja tai hoitoja. 

.....

SHALA is starting a new SHALA MEMBER -program as we wish to support our loyal customer's regular practice and make the purchase process also easier. Monthly Membership is a great option to you who wish to practice with us on weekly / monthly basis at least once or twice a week. Monthly payment of 99 euros that will give you unlimited access to all of our regular weekly classes will be charged automatically from your nominated credit card on a date than the contract was originally made. Contract period is 12 months and the contract will automatically renew after every 12 payments unless the client will terminate the contract within 3 months notice period. As SHALA Monthly Member you will also get 10% discount automatically from other services, such as workshops, masterclasses and healing treatments.

SHALA MONTHLY MEMBERSHIP EHDOT

Nämä SHALA Monthly Membership jäsenyyttä koskevat yleiset sopimusehdot ("Ehdot") astuvat voimaan 20.10.2018.


1. Yleistä

1.1 Ehdot ovat osa SHALA Helsingin jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja SHALA Helsingin (myöhemmin ”SHALA”) välillä. Jäsensopimuksen lisäksi tiettyihin SHALAn palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäiset erityisehdot. Nämä erityisehdot ovat saatavilla SHALAn Internet-sivuilla www.shalahelsinki.com

2. SHALA Monthly Membership-jäsenyys

2.1. SHALAn jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt,

• jotka eivät ole velkaa SHALAlle ja

• joiden terveydentila hyvä.

2.2 Kohdasta 2.1. poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen SHALAn kanssa (alaikäisen huollettavansa puolesta). Tällöin Jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä Jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.

 

2.3 SHALA Monthly Membership jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin toistaiseksi 12 kuukauden jaksoissa. Sitoutumisajan päätyttyä jäsenyys jatkuu automaattisesti aina seuraavat 12 kuukautta, ellei Jäsen erikseen päätä jäsenyyttä Ehtojen kohdan 7 mukaisesti.

 

2.4 Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

 

2.5 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella SHALA Helsingin ohjatuilla tunneilla siten kuin Jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu sekä hyödyntää SHALAn kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluita. SHALAn kulloinkin voimassa olevat palvelut, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.shalahelsinki.com.

 

2.6 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, ettei SHALA voi aina taata osallistumispaikkaa Jäsenen valitsemalle joogatunnille, jos osanottajamäärää tai joogatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu. Sama koskee myös muita SHALAn palveluja ja/tai tarjouksia, joihin pääsyä tai kohderyhmää on rajoitettu.

 

2.7 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että SHALA voi Jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

 

2.8 Ohjattujen viikkotuntien varaukset tehdään normaalien varausrajoitusten puitteissa.

3. Jäsenmaksut

3.1 Jäsenen tai muun henkilön (esim. huoltaja), joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista, on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) SHALA Helsinki Oy:n  kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

3.2 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä määritellään SHALAn voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. SHALA laskuttaa jäsenyyttä etukäteislaskutuksena, niin että tulevan kuukauden harjoitusmaksu veloitetaan edellisen harjoituskuukauden lopussa.

 

3.3 Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana tai toistaiseksi voimassa olevan mutta irtisanotun Jäsensopimuksen irtisanomisaikana.

 

3.4 Jäsenen ei kuitenkaan tarvitse maksaa Jäsenmaksua siltä ajalta kun:

• jäsenyys on jäädytetty Ehtojen kohdan 6 mukaisesti; tai

• jäsenyys on lukittu

 

3.5 Jäsen vastaa siitä, että hänen ilmoittamallaan kortilla on katetta Jäsenmaksun eräpäivään mennessä.

 

3.6 Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi SHALA voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.7 SHALA siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan SHALAlle, voi SHALA kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.

4. Jäsenen velvollisuudet

4.1 Jäsen on velvollinen:

• todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.

• huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

• huolehtimaan omasta terveydestään

• viipymättä ilmoittamaan SHALAlle jäsentiedoissa (mukaan lukien yhteystiedot) tapahtuvista muutoksista.

5. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

5.1 Jäsensopimuksen tekemällä Jäsen hyväksyy sen, että SHALA voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinoinnissa muokkaamalla omia viestintäasetuksia ”Omilla sivuilla”.

 

5.2 Jäsen hyväksyy sen, että SHALA voi tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä SHALAn palveluita. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä SHALAn kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii SHALA, jonka edustaja on toimitusjohtaja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät SHALA-MindBodyOnline internet-sivuilla.

 

5.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

6. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys)

6.1 Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea SHALAlta jäsenyytensä jäädytystä (”Jäädytys”). Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään ja kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana Jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sillä pääse kirjatumaan SHALAn ohjatuille tunneille. Jäädytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt, armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto toiselle paikkakunnalle. 

 

6.2 Jäädytystä on haettava SHALAlta kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa ennen ns. jäädytyskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Jäsen saa kirjallisen vastauksen Jäädytystä koskevaan hakemukseen 14 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos Jäsenen hakemus hyväksytään, Jäseneltä ei veloiteta Jäsenmaksuja ns. jäädytyskautta vastaavalta ajalta mutta Jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla.

7. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

7.1 Jäsenen nimenomaisesta ilmoituksesta määräaikainen Jäsensopimus voidaan sopia päättyväksi Jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä irtisanomisajan ollessa (3) kokonaista kalenterikuukautta. Ellei Jäsen nimenomaisesti ilmoita toiveesta päättää määräaikainen Jäsensopimus 12-kuukauden sitoutumisajan päättyessä, jatkuu Jäsensopimus automaattisesti uudelle sitoutumiskaudelle. Irtisanomisaika lasketaan kaikissa sopimuksissa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

 

7.2 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla tai puhelimitse SHALAn asiakaspalveluun. Jäsenen tulee saada aina kirjallinen vahvistus jäsenyyden päättämisestä. Kirjallisesti tai sähköisesti tehtyyn irtisanomiseen Jäsen saa 14 päivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen irtisanomisen rekisteröinnistä, tiedon viimeisen Jäsenmaksun eräpäivästä sekä Jäsensopimuksen päättymispäivästä. Mikäli Jäsen ei jostakin syystä ole saanut irtisanomisesta SHALAn kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä SHALAan asian selvittämiseksi.

 

7.3 Liittyessä SHALAn Jäseneksi on Jäsenellä poikkeuksellisesti oikeus päättää määräaikainen Jäsensopimus alkuperäisestä sitoutumisajasta riippumatta 14 päivän kuluessa Jäsensopimuksen voimaantulosta kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ilmoittamalla tästä kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisesti SHALAan kohdan 7.2. mukaisesti. Irtisanottaessa sitova Jäsensopimus 14 päivän sisällä liittymisestä SHALA pidättää Jäseneltä (3) kuukautta vastaavan harjoittelumaksun.

 

7.4. Irtisanottaessa Jäsensopimus on Jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää SHALAn palveluita Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen irtisanomisajan loppuun. Jäsen sitoutuu Jäsensopimuksessa suorittamaan Jäsenmaksut vähintään Jäsensopimuksen voimassaoloajalta. Jäsen, joka on estynyt käyttämästä jäsenyyttään odottamattomista ja itsestä riippumattomista syistä, joita Jäsen ei ole voinut kohtuudella ennakoida Jäsensopimuksen solmimishetkellä (esimerkiksi pitkäaikaista sairautta), voi Jäsen kirjallisesti hakea SHALAlta jäsenyyden ennenaikaista päättämistä. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa kirjeitse tai sähköpostitse. Jäsenyyden ennenaikaista päättämistä koskeva kirjallinen hakemus käsitellään kolmen (3) viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Se, ettei Jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt Jäsensopimukseen perustuvia palveluita, ei ole peruste Jäsensopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

 

7.5 SHALA on oikeutettu tekemään muutoksia jäsenmaksuihin / muihin maksuihin ja jäsensopimuksen ehtoihin. SHALA pidättää oikeuden voimassaolevien jäsensopimusten vuotuisiin hinnantarkistuksiin kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta. Muista muutoksista jäsenmaksuihin SHALA tiedottaa sähköpostilla/tekstiviestillä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jona muutoksesta on ilmoitettu.

 

7.6 Mikäli SHALA tekee merkittäviä, jäsenen kannalta epäedullisia muutoksia, on jäsenellä oikeus irtisanoa jäsensopimus myös silloin, kun jäsensopimuksen mahdollinen sidonnaisuusaika on vielä kesken.

 

7.7 Kohdan 7.6. mukainen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai kirjeitse. Irtisanominen on toimitettava SHALAlle vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutosten voimaantuloa edellyttäen, että jäsentä on tiedotettu muutoksista vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

 

7.8 Jos määräaikaisen Jäsensopimuksen irtisanominen perustuu SHALAn tekemiin olennaisiin ja epäedullisiin Jäsensopimuksen muutoksiin ja jäsenyys päättyy tästä syystä jo ennen määräaikaiseen Jäsensopimukseen kirjatun sitoutumisajan päättymistä, SHALA palauttaa Jäsenelle mahdollisesti ennakolta maksetut Jäsenmaksut vähentämällä niistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen kulun. Edellä esitetystä poiketen, liikuntamaksuseteleillä tehtyjä ennakkomaksuja ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

 

7.9 SHALAlla on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai SHALAn muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

• SHALAn jäsenmaksujen laiminlyönti.

• SHALAn turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen.

• SHALAn Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen.

• Henkilökohtaisen "jäsenkortin" luovuttaminen toiselle henkilölle.

8. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

8.1 SHALA ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen SHALAan tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu.

9.1 SHALA ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan SHALAn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita SHALA ei ole voinut kohtuudella ennakoida, saati estää (ns. force majeure).

 

9.2 Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

Käsittelemme tiedot henkilötietolain mukaisesti. Alle 18-vuotiaat jäsenyydestä kiinnostuneet ovat tervetulleita asioimaan keskuksessamme jäsenyysasioissa. Jäsenyyden luominen alle 18-vuotiaalle edellyttää huoltajan suostumusta.

LET'S HAVE A CHAT

SHALA HELSINKI OY   I   Y-Tunnus 2814188-4   I   Museokatu 19 LH 3   I   00100 HELSINKI   I   040 5802085   I   hello@shalahelsinki.com

 

Sydämellisesti tervetuloa!

©2019 SHALA HELSINKI OY

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon